Beiträge

Mietobjekt 119 – Altos

Grundstück: 369 m2
Preis: 2,5 Mio. PYG≈ 315 EUR             

Mietobjekt 118 – Altos

Haus: 170 m²

Grundstück: 360 m²
Preis: 3 Mio. PYG im Monat ≈ 370 EUR